Audi, Volkswagen, Skoda, Seat
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat

Year


Model Year Restriction
V8 1989
V8 1990
V8 1991
V8 1992
V8 1993
V8 1994